Moodustamisel on Raplamaa hariduse nõukoda

Jaanuar 2019 alustati Raplamaa Omavalitsuste Liit initsiatiivil ESF projekti „Rapla maakonna omavalitsusüksuste ja haridusasutuste strateegilise arengu koostöövõrgustiku kujundamine“. 

Peaeesmärgiks oli kujundada ühiste arutelude käigus ja analüüsidele tuginedes Raplamaa haridusasutuste (sh munitsipaal-, kutse-, eraõiguslikud- ja riigikoolid) ja omavalitsuste juhtide konsensuslik arusaam haridusasutuste koostöövajadustest ja koostööks valmisolekutest. Loe edasi siit

 
 
 
 
 

Raplamaa arengustrateegia 2035+ ja tegevuskava 2021-2024

Raplamaa Omavalitsuste Liidu Täiskogu võttis 20. novembril vastu uue tegevuskava maakonna arengustrateegia elluviimiseks. Tegevuskava 2021-2024 on täiendatud kõigist vallavolikogudest oktoobrikuus laekunud paranduste ja ettepanekute põhjal. Novembri lõpus saadab ROL tegevuskava vallavolikogudesse teisele lugemisele. Oodatavasti saab tegevuskava volikogudelt heakskiidu detsembris. Tegevuskava 2021-2024 eelnõu on avaldatud ROL-i kodulehel. 

 

Maakondlike arengustrateegiate tegevuskavade elluviimise toetusmeede

Raplamaa Omavalitsuste Liidu Täiskogu kiitis 20. novembril heaks maakondlike arengustrateegiate tegevuskavade elluviimise toetusmeetme (MATA) 2021. aasta Raplamaa nimekirja. Põhinimekirjas on projektid, millega töötatakse välja ja rakendatakse ellu Raplamaa Mälukeskuse mudel, rekonstrueeritakse Märjamaa staadion, laiendatakse Kohila Keskkonnahariduse Keskuse tegevust ning rekonstrueeritakse Loone linnuse juurde viiv jalakäijate sild. Neile taotletakse toetust kokku 380 881 euro ulatuses. Tõrgete puhul võetakse lauale varuprojektid – Kohila siseskatepark või Rapla Keskraamatukogu ruumiprogramm.

 
 
 
 
 

20. novembri ROL täiskogu koosolek toimub Skype teel. Päevakorras: 

1. Maakonna arengustrateegia 2021-2024 tegevuskava vastuvõtmine ja volikogudesse suunamine

2. MATA 2021 taotlemisõigusega projektide nimekirja kinnitamine

3. KOPi 2020 sügisvooru projektide rahastamine

4. Raplamaa sotsiaalkaitse komisjoni moodustamine

5. Raplamaa hariduse nõukoja moodustamine

6. Eesti raskemasinate innovatsiooni- ja kompetentsikeskuse projekti (MATA 2020) taotlus  

 

Kohaliku Omaalgatuse Programm

11. novembril toimus KOP taotluste hindamiskomisjoni koosolek, kus tehti ettepanek rahastada 2 kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvatamisele ning kogukonna identiteedi tugevdamisele suunatud projekti ning 6 kohaliku elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamisele suunatud projekti. Toetusi oli 2020. aasta sügisvoorus jagada kokku 25 135.47 euro ulatuses. Toetatavate projektide nimekirja kinnitas Raplamaa Omavalitsuste Liidu Täiskogu 20. novembril 2020. 

 
 
 
 
 
 

Õpetajakoolitus “Kanep ja aju”

Koolitus toimub Kehtna Kutsehariduskeskuses 26. novembril. Koolituse eesmärgiks on noorte kriitilise mõtlemise arendamine ja kanepitarvitamise ohtude teadvustamine, et noored teeks teadlikumaid valikuid ning oskaksid hoida oma vaimset tervist. Seminaril ergutatakse antud teemal kaasa mõtlema ning arutlema, meetoditena kasutatakse loenguid, rühmaarutelusid, rollimänge ja temaatilisi visuaalseid materjale. Analoogne koolitus toimus maakonna õpilasomavalitsuste ja noortevolikogude liikmetele 9. oktoobril 2020. 

 
 
 

Rapla maakonna uimastikasutuse uuring

Raplamaa koolides viiakse uimastiennetusnädalal (23.-29. november) läbi noorte uimastitarvitamise uuring, milles  osalevad 5., 7. ja 10. klasside õpilased. 

 
 

Uuringu peamiseks eesmärgiks on mõista ja kaardistada noorte kogemusi seoses uimastite tarvitamise ja kättesaadavusega. Uuringu tulemuste põhjal valmib raport, mis on aluseks uimastiennetuse planeerimisele Rapla maakonnas. Uuringut viib läbi Raplamaa Omavalitsuste Liit (maakonna uimastiennetusnõukogu). Uuring on anonüümne. Loe edasi ROL tervise ja turvalisuse lehelt

 
 
 
 

Rapla maakonna omavalitsusüksuste ühine kriisikomisjon

Rapla maakond on ainuke, kus on maakonna ühine kriisikomisjon. Kaasatud on kohalike omavalitsuste vallavanemad, maakonna politsei-, pääste-, kaitseliidu ja Raplamaa haigla juhid. Koos käiakse nii tihedalt kui vaja. Seoses Covid-19 peeti näiteks kevadel koosolekuid kaks korda nädalas. Kriisikomisjon on moodustatud selleks, et jagada infot ja koordineerida vajadusel tegevusi. Andmeid, kes ja mis aadressil on nakatunud ja mida ilmselt paljud soovivad kontrollib ja haldab Terviseamet. Inimestel on oluline jälgida kevadest saadik räägitavaid reegleid (käte hügieen, haigena püsi kodus, hoia distantsi, vajadusel testi ennast HOIA äpp jt). 

Kriisikomisjoni soovitus on novembri ja detsembri maakondlikud ühisüritused ära jätta. Infot kriisi kohta saab kriis.ee veebilehelt. 

 
 
 

TOIMUNUD: 

 
 

Rapla maakonna spordiakadeemia projekt on täies hoos

17. novembril kohtusid Raplamaa Spordiakadeemia huvirühmad üle veebi Päijät-Häme Spordiakadeemia ja Pajulahti Treenerite Koolituskeskuse juhtidega.

 
 

Seminaril osales nii Rapla Kultuurikeskuse suures saalis kui üle veebi paarkümmend  inimest. Projektiplaanis ettenähtud Soome õppereis ja mitmete Soome spordiakadeemiatega tutvumine jäi paraku epideemia tõttu ära. Loe edasi siit

 
 
 
 

Raplamaa kinnisvara teemaline ümarlaud 

Raplamaa kohalike omavalitsuste koostöös on koostatud Rapla maakonna arengustrateegia 2035+  ja selles on üks strateegiline kokkulepe - 35 000 õnnelikku ja kodukohta hindavat elanikku. Täna on meil 33 505 elanikku. Eesmärgi saavutamiseks vajame juurde vähemalt 1500 elanikku. Kuidas seda saavutada? Üks kitsakohti maakonna elu- ja ärikinnisvaraturu ja – teenuste olukord.  

  • miks kinnisvaraturg Raplamaal ei toimi normaalselt?
  • millised on takistused ja millised on võimalused neid takistusi ületada?
  • kes mida saaks teha, et olukord paraneks?  
 
 
 

Raplamaa Omavalitsuste Liidu kutsel kogunes 13. novembril ligi paarkümmend inimest Rapla keskraamatukogu saali, et kinnisvara teemaliste kitsaskohtade üle aru pidada.

 
 

Tegemist oli esimese sellelaadse kohtumisega - kohal olid kinnisvaraarendajad, -vahendajad, omavalitsuste ja omavalitsuste liidu spetsialistid ning RAEK-i esindajad. Ümarlauda juhtis Marketingi Instituudi tegevjuht Anu-Mall Naarits. Loe edasi siit

 
 
 

Raplamaa Omavalitsuste Liit

rol@raplamaa.ee